Effektiv och kundanpassade lösningar för minskning av lukt och fint damm

Pro Odeur plus – Luktabsorber med biologiskt nedbrytningseffekt och

effektivitetshöjande mikroorganismer

ProOdeurPlus
Produktinformation:
Användningsområden är anläggningar och processer som genererar luktemissioner. Till exempel i komposteringsanläggningar när strängar vänds, sönderdelning av gräs,löv och frukt, vid arbete med biokärl, ikomposteringshallen och huvudkompostering.

Vidare möjligheter för användning är:

  • transport av hushållsavfall
  • vid mottagning och tillfällig lagring av avfall vid deponier och behandlingsanläggningar
  • i reningsverk med aktiv slambehandling samt behandling och hantering av avloppsslam
  • i övriga installationer (mottagningsområde / transportområde) t.e.x. anläggningar
    för behandlingav djurkadaveretc.

Produkten består av en fysikaliska / kemiska komponent som maskerar luktmolekyler (reversibelt fixerad) och av en definierad mikroorganismpopulation 10 Kbe från Bacillus subtiles, B. amyloliquifaciens), vilken tillhör riskgrupp 1 och är resistent mot smittbärare för människor och djur. Organismerna omvandlar illaluktande ämnen till CO2 och vatten.

Användning:
Beroende på luktproblemets omfattning / källstyrka blandas produkten med vatten i förhållandet 1 : 1 000 eller högre och fördelas med ett sprejaggregat som fin dimma över det exponerade ytan respektive materialet.
Produkten (koncentrat) skakas innan bruk.
Användning av Pro Odeur plus är ofarligt för människor och djur.
Produkten ska inte blandas med desinfektionsmedel.

Ingredienser:
Vatten, naturliga luktämnen biologiskt luktreducerande Mikroorganismer av riskgrupp 1, ej joniserbara och anjoniserbara tensider, parfym

Produkten är certifierad av Umweltbundesamt (Tysklands motsvarighet till naturvårdsverket) med följande certifikatsnummer: 5669 0004

Download Pro Odeur plus – Produktunderlag/Säkerhetsbladet (pdf) here 

 

Laglig adress märke | Sekretesspolicy