Effektiv och kundanpassade lösningar för minskning av lukt och fint damm

Luktabsorbent med biologiskt nedbrytningseffekt – effektiv mot lukt och fint damm

Luktproblem kan uppstå av många orsaker, men kan ofta härledas till tekniska problem eller brister i drift och skötseln av en anläggning. Problemen hos enskilda anläggningar är ofta unika vilket ställer krav på individuellt anpassade lösningar.
I rapporten ”Odour Emissions in Composting Plants”(Bidlingmaier et al.  Manuskripte zur Abfallwirtschaft, RHOMBOS-Verlag, Berlin, 1997, ISBN 3-930894-11) beskrivs luktsituationen vid kompostanläggningar på följande sätt:

Odour problems are specific for each plant and locationOdour problems are specific for each plant and location

“Under årens lopp har luktemissioner från kompostanläggningar orsakat betydande olägenheter i näromgivningarna. Detta är naturligtvis inte hållbart varför luktproblematiken måste tas på största allvar. Att driva en kompostanläggning helt luktfritt är i det närmaste omöjligt med hänsyn till avfallets natur och de mekaniska och biologiska processer som avfallet genomgår under behandlingen. Miljömässigt fullt acceptabla förhållanden är dock möjliga att uppnå genom omsorgsfull planering, drift och utformning av verksamheten”.

Analysen av rapporterade problem vid tyska anläggningar visar att följande omständigheter förekommer mer eller mindre regelbundet:

  • Underskattning av luktrisker hos vald komposteringsteknik i planeringsskedet med åtföljande underskattning av behovet av luktreducerande åtgärder.
  • Tekniska problem som leder till oplanerade driftsformer med högre emissioner än normalt.
  •  Underdimensionering av komposteringssteget med ostabiliserad slutprodukt som följd och stora luktemissioner vid finsiktning och lagring av “färdig” kompost.
  • Bristande driftrutiner, exempelvis öppna portar i anläggningen.
  • Underskattning av källstyrkan hos ”små” luktkällor, exvis öppna containrar med restavfall eller öppen transport av råkompost.
  • Fel- eller underdimensionerade frånluftsanordningar och installationer för lukthantering (exvis bäddmaterial i biofilter, förbehandling av rågas )
  • Otillräcklig kontroll och underhåll av installationer för luktbehandling av frånluft (exvis underhåll av bäddmaterial i biofilter)
  • Tveksamma/felaktiga lösningar på problem, till följd av exvis kostnadsbesparingar
  • I efterhand tillkommande bostads-/industriområden i anläggningens närmaste omgivning

Många av dessa problem uppträder dessutom samtidigt.”
Luktproblemen kan reduceras avsevärt genom tekniska och organisatoriska åtgärder – av det slag som tillhandahålls av Udo Oeler Umweltconsluting. Anläggningsspecifika spray- och biofiltertekniker tillsammans med aktiva luktabsorbenter som Pro Odeur plus ger förutsättningar för kompakta, kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar.
Luktproblem uppkommer vanligen där fint damm genereras. Dammproblem undviks effektivt med samma typ av lösningar som används för luktbekämpning.  

Fine dust pollution can cause diseasesFint damm kan vara sjukdomsframkallande

Spridning av fint damm (s.k. PM10) ges för närvarande högsta prioritet inom EU’s arbete med luftföroreningar. De främsta utsläppskällorna är kopplade till dieselsot, uppvärmning och industriella anläggningar. Mer än sex år efter införandet har nu EU’s riktlinjer om kontroll av luftföroreningar realiserats i praktiken (juni 2011) och kommissionen kommer hädanefter att bestraffa de medlemsländer – i realiteten de kommuner – som inte kan visa att de vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla nämnda krav.
Fina dammpartiklar (PM10 – partiklar med en styckesstorlek mindre än 0,01 mm) är så små att de de inte fastnar i näsan eller andningsvägarna utan når direkt till lungorna. Väl där kan de orsakak infallamationer, astma eller till och med cancer.Fine dust pollution can cause diseases
Dammproblematiken kommer i framtiden att få allt större betydelse för ansvariga på alla politiska nivåer och därigenom naturligtvis också för berörda industrier, avfallsanläggningar och deras anställda.
Risken för dammproblem kan reduceras radikalt genom tekniska och organisatoriska motåtgärder – avde t slag som tillhandahålls av Udo Oeler Umweltconsluting. Anläggningsspecifika spray- och biofiltertekniker tillsammans med dammbindande preparat som Pro Deur plus ger förutsättningar för kompakta, kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar med omedelbar effekt.

 

Laglig adress märke | Sekretesspolicy